Biodiverzitet

Očuvanje biodiverziteta šumskih ekosistema i njegov monitoring

Brojnost i raznovrsnost flore i faune je vrlo visoka, ali je velik broj vrsta kako biljnih tako i životinjskih ugrožen.
Aktuelni oblici očuvanja biodiverziteta, zavisno od toga da li se konzervacija realizuje preko očuvanja, prirodnih populacija ili preko podizanja specijalizovanih kultura su:

1. Očuvanje biodiverziteta konzervacijom zrelih sastojina kroz prirodne rezervate, nacionalne parkove, sjemenske sastojine i grupe stabala ili pojedinačna stabla i

2. Očuvanje genofonda podizanjem specijalizovanih kultura: arboretumi, živi arhivi, testovi provenijencija, testovi potomstva, sjemenske plantaže. Za potrebe očuvanja biodiverziteta, trenutno su izdvojene prirodne populacije različitog karaktera i to: Nacionalni parkovi, Prašumski rezervati i Sjemenske sastojine a u toku je osnivanje sjemenskih plantaža.

Mjere za očuvanje biodiverziteta šuma

Dosadašnjim aktivnostima na praktičnom uređivanju šuma definisani su i kartirani različiti tipovi šuma što je pouzdan osnov zaštite onih koje u odnosu na konkretni cilj treba štititi. U cilju očuvanja genetske baze u Javnom preduzeću je izdvojeno 53 sjemenska objekta.

Monitoring stanja biodiverziteta šuma

Monitoring statusa biodverziteta u pojedinim zemljama je zasnovan na praćenju komponenti biodiverziteta (ekosistemi, staništa, vrste, populacije, geni), u skladu sa organizacionim i finansijskim mogućnostima.
Radove planirati tako da se flora ne uništava ili oštećuje u podnošljivom obimu. Na terenu konstatovati eventualno prisustvo rijetkih, ranjivih, ugroženih i zaštićenih vrsta. Ukoliko su prisutne potrebno je navesti u Projektu za izvođenje. Projektant treba iznaći takva tehnološka rješenja koja će najmanje ugroziti pomenute vrste čije je prisustvo uočeno. Projektant, kao i ostalo tehničko osoblje treba da ima dovoljno znanja kako navedene vrste prepoznati i pravilno tretirati. U tom cilju izvršiti obuku stručno-tehničkog osoblja. Planiranje trasa traktorskih vlaka vršiti tako da se oštećenje dubećih stabala koja nisu predviđena za sječu svede na minimum. Ukoliko je izvodljivo, koristiti mehaničku zaštitu ugroženih stabala, ako se doznačuje neposredno uz planku ostaviti panjeve visine 1 metar kao zažtita sledećim stablima.
Projektant, kao i izvođač radova treba poštovati migracione i pristupe puteve pojilištima i hranilištima i sl. Obratiti pažnju da li postoje gnijezda ptica i radove prilagoditi tako da se ne oštete ili unište. Stabla koja su ostavljena za gniježđenje ptica ne obarati, niti usmjeravati druga stabla prema njima da bi se izbjegla oštećenja istih. Prilikom radova ne izazivati prekomjernu buku koja bi uticala na pomjeranje divljači sa staništa. Strogo je zabranjeno hvatanje i diranje mladunaca ako se uoče u šumi, te pokušaj pripitomljavanja istih.
Nastojati da se pejzaž ne narušava ukoliko planiranim aktivnostima nije predviđeno poboljšavanje pejzaža.( npr. Pošumljavanje goleti sposobne za pošumljavanje, čišćenje vještački podignutih nasada, prevođenje određenih šumskih površina u više gazdinske oblike.) Gazdovanje prilagoditi tako da autohtone vrste tog područja ostanu u što većem broju, a na mjestima pomoći prirodi da se stabilizuje.