Ekologija

 • Svjetski fond šuma godišnje atmosferi daje 86 milijardi tona O2 a apsorbuje čak 119 milijardi tona CO2,
 • Za proizvodnju jedne tone organske biomase kod četinarske vrste drveća, u procesu fotosinteze, koristi se iz atmosfere 1820 kg CO2, a oslobađa 1393 kg O2,
 • Samo 4 bukova stabla kroz starost od 100 godina obezbjeđuju kiseonik jednom čovjeku za 80 godina života,
 • Čovjek može da živi bez hrane oko 5 sedmica, bez vode 5 dana, a bez zraka svega 5 minuta,
 • Visoke šume u procesu fotosinteze po 1 ha površine oslobađaju oko 3000 kg kiseonika, a potroše oko 4000 kg CO2,
 • Utvrđeno je da je uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere važnija od njene funkcije u proizvodnji kiseonika,
 • Procijenjeno je da odrasle bukove šume mogu po 1 ha površine primiti čak 68 tona čađi i prašine,
 • Retenciona sposobnost tla pod šumom mjeri se količinom od 800-2500 m3 vode po 1 ha površine,
 • Jedno stablo divljeg kestena staro oko 30 godina može zadržati 120 kg prašine i 80 kg aerosola godišnje,
 • 1m3 zraka u šumi može da ima 500-2000 čestica prašine, dok na istu zapreminu u gradovima može da sadrži i do 500000 čestica,
 • Šume imaju i baktericidno svojstvo. 1 ha kleka godišnje emitira u atmosferu oko 30 kg materija sa baktericidnim dejstvom, što je dovoljno za dezinficiranje omanjeg grada,
 • Sto metara od izvora, šuma smanji buku za oko 30 decibela, što zavisi od tipa šume, gustine, visine grmlja, njegove olistalosti i godišnjeg doba.