Geografski položaj i granice

Šumskoprivredno područje Usorsko-Ukrinsko(ranije Teslićko) formirano je Odlukom Vlade Republike Srpske objavljenoj u službenom Glasniku br.17 od 7. avgusta 1996. godine. Svim šumama i šumskim zemljitem Teslićkog šumskoprivrednog područja gazduje Šumsko gazdinstvo “B o r j a” Teslić koje je u sastavu JPŠ “Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.

 

  • Po konačnom rješenju, međuopštinama (Teslića, Kotor Varoši, Doboja, Čelinca) granica Usorsko-Ukrinskog Šumskoprivrednog područja, se poklapa i sa granicom teritorije opštine Teslić i međuentitetskom linijom razdvajanja sa Federacijom BiH.

 

  • Za Usorsko-Ukrinsko Šumskoprivredno područje donesena je nova Šumskoprivredna osnova za period od 10 godina,odnosno za vrijeme od 01.01.2005. – 31.12.2014. godine.

 

  • Prema geografskom položaju ovo Šumskoprivredno područje se nalazi na 44°36′ geografske širine i 17°54′ geografske dužine i zauzima sjeverni dio Republike Srpske. Prostire se na području sliva rijeke Usore i dijelom sliva rijeke Ukrine. Osnovne karakteristike područja sa aspekta reljefnosti su da se područje očituje u dva osnovna tipa reljefa:

 

  • Sjeverni i sjevero-istočni dio predstavlja bregovite oblasti koje se nastavljaju na Savsku dolinu a južni odnosno jugozapadni dio pripada zoni srednjih planina sa nadmorskom visinom od 500-1000 metara. Na zapadnom dijelu karakterističan je planinski masiv Borja dok južni dio čine obronci planinskog masiva Vlašić i Manjača.

 

Trigonometar Očauš je najviša kota od 1383 m a najniža kota se nalazi nizvodno od rijeke Usore (Tedin Han) od 166 m nadmorske visine. Gledano u cijelini prostorno najveći dio područja se nalazi na nadmorskim visinama od 400-1000 metara.