Privatne šume

Šume i šumska zemljišta na koja postoji pravo svojine,na teritoriji opštine Teslić a u kojima ŠG “BORJA“ izvršava stručno-tehničke poslove, podijeljeno je na 37 katastarskih opština odnosno na 10012 parcela, sa slijedećom strukturom površina po tipovima šuma:

  • Visoke ekonomske šume 3496,18 ha

 

  • Izdanačke šume 1927,16 ha

 

  • Šumske kulture i devastirane šume 318,31 ha

 

  • Goleti podesne za pošum. i neproduk.površine 4,75 ha

 

Ukupno privatne šume na opštini: 5764,28 ha