Proizvodnja u Šumskom gazdinstvu

Proizvodnja u R.J.”Blatnica”

 

Izvršenje plana fizičkog obima proizvodnje u radnoj jedinici je sledeći:

– otprema je realizovana sa 101 %, od planiranih 3027 m3 otpremljeno je 3022 m3.

Stanje zaliha na dan 30.04.2013. godine je sljedeći:

-u šumi na panju 278 m3,

-na kamionskom putu 19 m3.

 

Proizvodnja u R.J.”Krivaja”

 

Izvršenje plana fizičkog obima proizvodnje u radnoj jedinici je sledeći:

– otprema je realizovana sa 59 %, od planiranih 2557 m3 otpremljeno je 1468m3.

Stanje zaliha na dan 30.04.2013. godine je sljedeći:

-u šumi na panju 0 m3,

-na kamionskom putu 31 m3.

 

Proizvodnja u R.J.”Očauš”

 

Izvršenje plana fizičkog obima proizvodnje u radnoj jedinici je sledeći:

– otprema je realizovana sa 69 %, od planiranih 1670 m3 otpremljeno je 1389 m3.

Stanje zaliha na dan 30.04.2013. godine je sljedeći:

-u šumi na panju 229 m3,

-na kamionskom putu 68 m3.

 

Proizvodnja u R.J.”Pribinić”

 

Izvršenje plana fizičkog obima proizvodnje u radnoj jedinici je sledeći:

– otprema je realizovana sa 125 %, od planiranih 3035 m3 otpremljeno je 3135 m3.

Stanje zaliha na dan 30.04.2013. godine je sljedeći:

-u šumi na panju 1227 m3,

-na kamionskom putu 86 m3.

 

Proizvodnja u R.J.”Čečava”

 

Izvršenje plana fizičkog obima proizvodnje u radnoj jedinici je sledeći:

– otprema je realizovana sa 94 %, od planiranih 1949 m3 otpremljeno je 2358 m3.

Stanje zaliha na dan 30.04.2013. godine je sljedeći:

-u šumi na panju 1328 m3,

-na kamionskom putu 205 m3.

 

Vlastita mehanizacija

 

Vlastita mehanizacija je ostvarila proizvodnju kako slijedi:

– Usječeno je 658 m3

-Izvučeno je 1180 m3

-Otpremljeno je 1192 m3.

Ispunjenje plana je ostvareno sa 92 %.

 

Sveukupno za gazdinstvo

 

Izvršenje plana fizičkog obima proizvodnje u gazdinstvu je sledeći:

– otprema je realizovana sa 91 %, od planiranih 12238 m3 otpremljeno je 11372 m3.

Stanje zaliha na dan 30.04.2013. godine je sljedeći:

-u šumi na panju 3062 m3,

-na kamionskom putu 409 m3.

Sječa za mjesec maj ostvarena je sa 90%, odnosno od planiranih 12238 m3, ostvareno je 11031 m3.

Izvoz za mjesec maj ostvaren je sa 95%, odnosno od planiranih 12064 m3, ostvareno je 11417 m3.

Otprema za mjesec maj ostvarena je sa 93%, odnosno od planiranih 12238 m3, ostvareno je 11371 m3.