Uopšteno o ekosistemima

Ekosistem je ekološki sistem,koji predstavlja jedinstvo staništa (biotopa) i životne zajednice (biocenoze).Ekološko-naučna misao u definisanju pojma i značenja ekosisistema veoma je bogata i raznovrsna,što je doprinijelo da se uvećaju saznanja o ekosistemu.Pojam „ ekosistem“ (oekos = stanište, stan; sistem = sastav) u ekologiji je uveo Gensli (1935).Ekosistem je osnovni objekat istraživanja ekologije.
Ekosistem predstalja ekološku cjelinu (prostornu,strukturnu,funkcionalnu i dinamičku) koju je veoma teško razdvojiti.Oni nisu izolovani,naprotiv,ekosistemi su međusobnmo povezani različitim interakcijama,te se tako integrišu u složenije ekološke sisteme.Ekosistem je složena cjelina,koja se prepoznaje po različitom izgledu staništa,ekološkim uslovima i živom naselju.Evolutivnma skala ekosistema vodi nas od najprimitivnijih nanoekosistema (ekosistem lišaja na kamenu) do najsloženijih megaekosistema (biosfere) kao vrhunskog jedinstvenog ekološkog sistema na Zemlji.

Ekosistemi prema porijeklu (nastanka) mogu biti :

1) Prirodni ekosistemi nastali su samostalno u prirodi,formirajući svoje osobine od prisustva abiotičkih i biotičkih faktora. Prema izgledu staništa to su:kopneni i akvatični ekosistemi.Prema vegetaciji to su: šumski,travni,močvarni,morski.

2) Antropogeni vještački) ekosistemi nastaju prebođenjem prirodnih ekosistema u ekosisteme koje čovjek heposredno maksimalno koristi(agroekosistemi,kultivisani šumski ekosistemi,urbani ekosistemi).

Tipovi ekosistema:

• Ekosistemi slatkih voda(jezera,bare,močvare,tekućice,mora i okeana)
• Kopneni ekosistemi ( suvozemni sistemi)
• Šumski ekosistemi(listopadne šume,četinnarske šume,tvrdolisne zimzelene šume)
• Treavni ekosistemi
• Agroekosistemi
• Urbani ekosistemi