Zaštita šuma

Sistem zaštite šuma i monitoringa njihovog zdravstvenog stanja

Za integralnu zaštitu šuma, od ključnog je značaja stalni monitoring vitalnosti šuma, s posebnim osvrtom na prirodne i antropogeno izazvane uticaje. Za zaštitu i poboljšanje zdravstvenog stanja i vitalnosti šuma, neophodan je sistem kooridinisanih mjera zaštite.

Zdravstveno stanje šuma, funkcionisanje IDP službe i sprovođenje monitoringa

Samo u protekloj deceniji u Republici Srpskoj su zabilježene dvije masovne pojave potkornjaka, pojava gubara i niz drugih šteta izazvanih insektima. Štete koje izazivaju patogeni organizmi, kao što su mikrogljive, su još teže za identifikaciju pa često ostaju potpuno ne primjećene i ne zabilježene. Pojedinačno ili zajedno insekti i gljive kao rezultat svoga djelovanja imaju za posljedicu pojavu sušenja i propadanja pojedinačnih stabala ili čitavih kompleksa šuma.
Tokom ljeta 2007. I 2008. godine na više lokaliteta, došlo je do pojave požara gdje su velike površine ogoljene.

Usmjerenja i plan preventivnih mjera zaštite šuma

Pravovremena primjena odgovarajućih mjera, odnosno odgovarajuće preventivno djelovanje, umnogome bi smanjilo troškove suzbijanja i sanacije šteta u šumskih kompleksima, rasadnicima i kulturama, koji su napadnuti insektima, patogenim organizmima i štetnim životinjama. Postojanje odgovarajućih protivpožarnih mjera, kao jasno definisanje aktivnosti pri izbijanju požara eliminisaće i smanjiti štete uzrokovane požarima.

Usmjerenja i plan za razvoj IDP službe

Dobrom organizacijom i radom IDP služba treba da dobije na kvalitetu, naročito u otkrivanju štetnih agenasa, jer će se na vrijeme i sa više pouzdanja moći dati dijagnoza i predvideti tendencija širenja prouzrokovača šteta. To će omogućiti da se na vrijeme i sa sredstvima koja obezbeđuju optimalnu zaštitu preduzmu odgovarajuće mjere borbe i tako spriječi razvoj i širenje prouzrokovača šteta uz ulaganje minimalnih sredstava.
Blagovremenom primjenom preventivnih mjera i odgovarajućih direktnih mjera suzbijanja bolesti i štetočina šumskog drveća (na manjim površinama) značajno se mogu smanjiti troškovi zaštite, kao i moguće štete u šumama.

Plan monitoringa zdravstvenog stanja šuma

U okviru kompleksa antropogenih i prirodnih faktora, zagađenost vazduha se smatra i dalje kao značajan faktor. Međutim, značaj atmosferskog zagađivanja varira, njegov uticaj zavisi od regiona, a efekti od uslova staništa i sastojine.
U Bosni I Hercegovini je neophodno izvršiti rekonstrukciju ranije izdvojenih bioindikacijskih tačaka u mreži 16×16 km, a zatim i mrežom 4×4 km s ciljem da se obuhvate najvažnije vrste drveća i različiti uslovi staništa.

Zaštita šuma od protivpravnog djelovanja čovjeka

Protivpravno djelovanje čovjeka podrazumjeva pored bespravnih-nezakonitih sječa, protivpravna-bespravna zauzeća šumskih zemljišta koja su vrlo česta kod nas, protivpravnu gradnju na šumskim zemljištima, protivpravno sakupljanje šumskih plodova, ljekovitog bilja, rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta u državnim šumama.
Specifični problemi protivpravnog djelovanja ogleda se i u odnosu na biodiverzitet šuma. Njegov korjen je često u siromaštvu, ali je takođe stimulisan komercijalnim interesima, s jedne strane i nedovoljne kontrole, s druge. Protivpravno djelovanje, sa svim naprijed navedenim oblicima, često se javlja i u zaštićenim prirodnim dobrima.
Imajući u vidu da je ovo pitanje kompleksno, ekonomski, ekološki, društveno i politički osjetljivo, neophodna je efikasna saradnja, prije svega, međusektorska, a zatim mnogih vladinih agencija i različitih interesnih grupa u pogledu sprovođenja zakona o šumama i upravljanja šumama.