Zemljište i voda

Zaštita i očuvanje šumskog zemljišta od erozije i vodne funkcije šuma, uključujući njeno unapređenje

Prema strukturi površina po osnovnoj namjeni, učešće zaštitnih šuma zemljišta i voda je značajno, s tim što su kod njih vrijednosti zapremine i prirasta po ha daleko ispod prosjeka za ukupan šumski fond.
Potrebna je izrada katastra tih šuma, a prema njima treba da se primjenjuju posebne mjere gazdovanja po vrstama (zaštite, očuvanja, njege, sanacije, obnove i dodatnih mjera).

Očuvanje šumskog zemljišta

Očuvanje šumskog zemljišta i zaštitu zemljišta u šumama i šumskim područjima od erozije predstavlja vrlo značajan zadatak, jer od očuvanja zemljišta zavise sve ostale funkcije šuma, u okviru zadataka očuvanja životne sredine. Stepen očuvanosti šumskih zemljišta usko je povezan sa karakterom zemljišnog pokrivača. Stabilne i dobro očuvane šumske ekosisteme u glavnom karakterišu očuvana i visoko produktivna šumska zemljišta. U degradiranim šumama procesi degradacije zemljišta često su veoma izraženi, a naročito su ugrožena zemljišta neobraslih šumskih površina.
Osnovne elemente u procesu zaštite, predstavlja razvoj smjernica (procedura) za očuvanje šumskog zemljišta i zaštitu od erozije i drugih procesa degradacije.
U Preduzeću u procesu planiranja nastojati da se izbjegne: zasijecanje nagiba, uzimanje građevinskog materijala iz padina podložne klizanju zemljišta, kod planiranja traktorskih vlaka odvođenje postići izvođenjem planuma na vanjsku stranu zasjeka i mjestimičnom ugradnjim kamenih ili drvenih procjednica.
Ukoliko se traktorske vlake neće koristiti duže vrijeme treba preduzeti mjere za sprečavanje erozija. U tom smislu vozna površina se može zatraviti sjetvom trave ili posipanjem trine od sijena , kako bi se zatravilo i usporilo kretanje vode po vlakama. Na strmim vlakama potrebno planirati izgradnju poprečnih kanala koso preko planuma na vanjsku stranu. Jarak traba kopati na razmaku 30 do 50 metara, u uslovima intezivnih kiša obustaviti kretanje traktora po vlakama sve dok se ne ocjede. Nove puteve unaprijed planirati na topografskim kartama sa ucrtanim vodotocima, iste prilagoditi topografiji terena tako da dolazi do minimalnih izmjena prirodnih uslova. Gdje je to moguće puteve planirati na prirodnim zaravnima, blagim padinama, puteve ne graditi uz osjetljive površine, uz obaveznu stabilizaciju nasipa i usjeka u pogledu erozije, odvodne kanale i propuste planirati da smanji eroziju zemljišta.

Očuvanje i unapređivanje vodozaštitne funkcije šuma

Funkcija održivog upravljanja šumama za kvalitet i kvantiitet vodnih resursa još nije adekvatno prepoznata. Uloga korisnika/vlasnika šuma u očuvanju i unapređenju vodozaštitne funkcije šuma još nije priznata od strane donosioca odluka.
Imajući u vidu da većina kvalitetnih voda potiče iz šuma i šumskih područja, neophodno je da se šumarstvo u budućnosti uključi kao ravnopravan partner u administraciju i upravljanje vodama.
Prilikom planiranja radova utvrditi postojanje izvorišta, vodotoka, bara, jezera i močvara. Radove planirati tako da se izbjegnu negativni uticaji na podzemne i nadzemne vode. Posebnu pažnju obratiti na planiranje izgradnje šumskih komunikacija. Izbjegavati izgradnju takvih objekata u koritima vodotoka i pored izvora, bara, močvara i jezera.
U gazdinstvima gdje se izvode radovi u slivnim područjima vodenih tokova, obavezno planirati i izvoditi radove van vodenih tokova, a na mjestima gdje vlake prelaze vodene tokove iste obavezno premostiti.
Prilikom izvođenja radova voditi računa da u vodotoku ne ostaju dijelovi drveta ili ostaci od sječe (grane, razni otpad, ovršci), odnosno korito potoka treba biti čisto.
Pored navedenog potrebno je voditi računa o zaštiti zaštitne zone oko vodotoka kako u odjeljenjima tako i na međustovarištima i to da širina zaštitne zone bude zavisno od širine vodotoka:
– kod širine vodotoka do 6 m zaštitna zona 2 m
– kod širine vodotoka od 6 – 12 m zaštitna zona 4 m
– kod širine vodotoka od 12 – 20 m zaštitna zona 4 – 8 m
– kod širine vodotoka, močvara (bara) i jezera veće od 20 m zaštitna zona iznad 8 m
U zaštitnoj zoni su zabranjeni svi radovi kao i lagerovanje šumskih drvnih sortimenata